Desværre, denne side bruger en webteknologi (html5 - canvas) som ikke understøttes i din nuværende browser
Prøv med en anden browser eller opdater din nuværende browser
This page uses a web technology (html5 - canvas) that is unsupported in your current web browser
Try using another browser
Samarbejdspartnere
Partners
MUSE®UM
MUSE®UM

MUSE®UM er et hybrid-museum. Museet rummer en middelalderborg, 55 millioner år gamle fossiler og Glyngøre stationsbygning med sin helt egen historie. Dertil kommer museet ’Krydsfelt Skive’, der viser kunst, historie, kultur, arkæologi og natur - i én bygning.

Spøttrup Middelalderborg ligger smukt bag dobbelte voldgrave i Spøttrup Sø. Borgen stod færdig i 1536. Gå på opdagelse i den bevarede middelalderborg med riddersal, kirkerum og bispens marked. Om sommeren emmer stedet af markeder, omvisninger og ’det levende museum’.

Museet Fur Fossiler 55.000.000 år rummer en enestående samling fossiler. På øen Fur kan man desuden opleve den smukke Knudeklint med sine unikke geologiske formationer. Sammen med Hanklint på Mors har den opnået kandidatur som UNESCO’s Verdensarv. Tag selv på Fossiljagt med museet i juli måned.

’Krydsfelt Skive’ har i år kunstudstillinger, en udstilling om Store Dyr, udstilling om Skoleloven, en arkitekturudstilling ”Oldsager med X-factor” og meget mere.


http://www.museumsalling.dk

MUSE®UM is a hybrid museum. The museum houses a medieval castle, 55 million year-old fossils and Glyngøre station building with its own history. In addition to this is the museum ‘Krydsfelt Skive’ that displays art, history, culture, archeology and nature - in one building.

Spøttrup mediaeval castle is beautifully situated behind the double moats in Spøttrup Lake. The castle was completed in 1536. Discover the preserved medieval castle with a great hall, a church and a bishop's market. In summer the place is full of markets, guided tours and “the 'vitalized museum”.

Museum Fur Fossils 55 million years contains a unique collection of fossils. On the island of Fur you can also experience the beautiful ‘Knudeklint’ with its unique geological formations. Along with ‘Hanklint’ on Mors the place has achieved candidacy as a UNESCO World Heritage Site. Go on Fossil-hunting with the museum in July.

This year 'Krydsfelt Skive' displays art exhibitions, an exhibition of Large Animals, an exhibition about the Danish Education Act, an architecture exhibition, called "Antiquities with X-factor " and much more.


http://www.museumsalling.dk
 
Holstebro Kunstmuseum
Holstebro Kunstmuseum

Verdenskunst og kunst fra hele verden

Holstebro Kunstmuseum koncentrerer sig om dansk kunst og kunsthåndværk i det 20. århundrede fra omkring 1930 til i dag. Museet samler få, men betydende kunstnere, der vises retrospektivt og med mange værker. Samlingen tager udgangspunkt i kunstnere, der var tilknyttet Marts-udstillingen. Marts-udstillingen omfattede kunstnere, som arbejdede abstrakt, eksperimenterende og i forlængelse af den koloristisk-naturalistiske tradition. Desuden samles markante danske og internationale samtidskunstnere.

I museets samling indgår også grafik af Picasso, Giacometti, Matisse og Chagall samt samlinger af traditionel afrikansk, balinesisk og præcolumbiansk keramik.

Museet viser dansk og international kunst side om side med international traditionel kunst. Museet skildrer dermed de fælles værdier og den inspiration, kunsten afspejler på tværs af tid og kultur.

Holstebro Kunstmuseum har til huse i et spændende museumskompleks, bestående af en herskabsvilla fra 1906, en museumsfløj fra 1981 og en ny udstillingsfløj – Færchfløjen – åbnet 2011 på 1.200 m2. Fløjene er tegnet af arkitekt Hanne Kjærholm.

Fotografiet er taget af Guldager Foto, Viborg


http://www.holstebrokunstmuseum.dk

World Art and art from around the world

Holstebro Art Museum concentrates on Danish arts and crafts in the 20th century from about 1930 till the present. The museum gathers a few but important artists displayed in retrospect and with many works. The collection is based on the artists who were affiliated with the March exhibition. The March exhibition included artists who worked abstractly, experimentally and following the coloristic, naturalistic tradition. Moreover Holstebro Art Museum gathers prominent Danish and international contemporary artists.

The museum's collection also includes graphics by Picasso, Giacometti, Matisse and Chagall as well as collections of traditional African, Balinese and pre-Columbian pottery.

The museum displays Danish and international art alongside international traditional arts. The museum depicts hence the common values and the inspiration that art reflects across time and culture.

Holstebro Art Museum is located in a fascinating museum complex, consisting of a villa from 1906, one museum wing from 1981 and a new exhibition wing –the Faerch wing - of 1,200 m2 opened 2011. The wings were designed by architect Hanne Kjaerholm.

The photo is taken by Guldager Foto, Viborg


http://www.holstebrokunstmuseum.dk
 
Museet for Religiøs Kunst
The Museum of Religious Art

Kunsten har til alle tider tydet, hvad der rør sig i tiden.

Derfor er det vigtigt, at den bliver vist. Museet for Religiøs Kunst i Lemvig ser det som sin opgave at vise, hvordan den religiøse dimension kommer til udtryk - ikke mindst i nutidskunsten.

Museet for Religiøs Kunst udspringer af den store udsmykning af Lemvig kirke, som billedkunstneren Bodil Kaalund udførte i 1976-81. Kunstnerens samarbejde med befolkningen på egnen førte til mange samtaler om kunstens væsen og om dens rolle og forhold til kirke og religion.

Museet for Religiøs Kunst ligger på en af Lemvigs smukkeste grunde med panoramaudsigt ud over Limfjorden. Tidligere lå her byens gamle sommerrestaurant. Den nedbrændte. I 1994 byggede man på grunden første etape af kunstmuseet. 2. etape blev bygget i 1998 og gav plads til skiftende udstillinger, og i 2006 blev tredje etape bygget. 

Fotografiet er taget af Helene Høyer Mikkelsen


http://www.mfrk.dk/

The art has at all times expressed the contemporary state of things. For this reason it is important to show the art. The museum in Lemvig has an obligation to show how the religious dimension is expressed in the art, not the least in the contemporary art.

The Museum of Religious Art is situated in Lemvig and was built as a result of the large decoration of Lemvig Kirke made by the artist Bodil Kaalund from 1976 – 1981. The cooperation of the artist with the local population lead to many conversations about art and its role and relation to church and religion.

The Museum of Religious Art is placed on one of the most beautiful sites in Lemvig next to “Limfjorden”. Earlier an old summer restaurant was situated here. It burnt to the ground. In 1994 the first part of the Museum of Religious Art was built. Already in 1998 an extension followed, in order to make room for special exhibitions, and in 2006 a third extension was built.

The photo is taken by Helene Høyer Mikkelsen


http://www.mfrk.dk/
 
Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum
Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum

Et eventyrligt sted i Jyllands hjerte

Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum er et kunstmuseum bygget op omkring en enestående samling af ægteparrets værker. Carl-Henning Pedersen (1913-2007) donerede flere tusinde af sine og hustruen Else Alfelts (1910-1974) billeder til Herning by. Samlingen rummer mere end 5000 værker af de to kunstnere. En samling, som giver et omfattende indtryk af de to storedanske malere med tilknytning til den internationale CoBrA-gruppe.

Carl-Henning Pedersen donerede værkerne, mod at man byggede en passende ramme omkring samlingen. Det blev til den usædvanlige runde museumsbygning, der blev indviet af Hendes Majestæt Dronning Margrethe i 1976 og siden udvidet med den underjordiske udstillingssal i 1993. Museumsbygningen er en æstetisk perle, hvor arkitekturen og Carl- Henning Pedersens keramiske udsmykning er skabt til at favne og præsentere kunsten. Hvor arkitekturen slipper, tager kunsten fat – og omvendt.

For publikum er der hele tiden nye oplevelser at hente, når museet i årets løb laver 3-4 forskellige ophængninger med udvalgte billeder fra den righoldige samling. Museets alsidige program rummer også særudstillinger, foredrag, koncerter, omvisninger og særlige aktiviteter for børn.


http://www.chpeamuseum.com

A fabulous location in the heart of Jutland

Carl-Henning Pedersen & Else Alfelt’s Museum is an art museum built around a unique collection of the couple's works. Carl-Henning Pedersen (1913-2007) donated thousands of his and his wife Else Alfelt’s (1910-1974) artworks to the city of Herning. The collection contains more than 5.000 works. A collection that gives a comprehensive picture of the two major Danish painters associated with the international CoBrA group.

Carl-Henning Pedersen donated the artworks provided that a suitable framework for the collection was built. The unusual round museum was built and opened by the Danish Queen Margrethe in 1976, and then extended with the underground exhibition hall in 1993. The Museum building is an aesthetic gem, where the architecture and Carl-Henning Pedersen’s ceramic decoration is created to embrace and present the art. Where the architecture lets go, the art takes over.

For the audience, there are always new experiences to have. During the year the museum displays 3-4 different suspensions with selected images from the rich collection. The museum's versatile program also includes special exhibitions, lectures, concerts, guided tours and special activities for children.


http://www.chpeamuseum.com
 
HEART – Herning Museum of Contemporary Art
HEART – Herning Museum of Contemporary Art

HEART – Herning Museum of Contemporary Art åbnede september 2009 i en ny bygning tegnet af den amerikanske arkitekt, Steven Holl. Museet er opstået i grænselandet mellem kunst og erhverv. Fundamentet for museets samling er båret frem af den landskendte skjortefabrikant Aage Damgaard. 

HEARTs samling tager udgangspunkt i dansk og international konceptuel og eksperimenterende kunst fra 1930'erne til i dag. Samlingen rummer værker af store kunstnere som Piero Manzoni, Paul Gadegaard, John Kørner, Bjørn Nørgaard og mange andre. Hvert år viser HEART 3 - 4 udstillinger med nogle af samtidens største danske og internationale kunstnere.

Fotografiet er taget af Iwan Baan


http://www.heartmus.dk

HEART - Herning Museum of Contemporary Art opened September 2009 in a new building designed by the American architect Steven Holl. The museum is based on former collaborations between art and commerce. The foundation of the museum's collection is driven by the shirt manufacturer Aage Damgaard who was known throughout the country.

Heart’s collection is based on the Danish and international conceptual and experimental art from the 1930s till today. The collection includes works by major artists such as Piero Manzoni, Paul Gadegaard, John Kørner, Bjørn Nørgaard and many others. Every year, HEART shows 3-4 exhibitions of some of the greatest contemporary Danish and international artists.

Photo is taken by Iwan Baan


http://www.heartmus.dk
 
Nyheder
News

{{news.title[vars.language]}}

{{news.createdStr}}

Ingen nyheder på nuværende tidspunkt

No news at the moment

HENT OPGAVER
ASSIGMENTS
Vejledning til formidlere
Merde d'Artisa (1961) - Piero Manzoni 1933-1963
 
START
OPLEV LYD OG FARVER
EXPERIENCE SOUND AND COLOUR
SE FILM
WATCH MOVIE

Hent App
Get the App


App'en kan bruges til leg med billede og lyd

The App can be used for play with painting, photo and sound

Mit Museum
My Museum


'Mit Museum' er en smuk kasse og et minimuseum med en aktivitetsbog og kunstnerartikler for dig og din familie.

'Mit Museum's kassen kan købes for 120 kr. følgende steder:

Museet for Religiøs Kunst i Lemvig

Muse(R)um i Skive

Holstebro Kunstmuseum

Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts museum i Herning

HEART i Herning

Inspirationen til 'Mit Museum' kommer fra kunstneren Marcel Duchamp (1887–1968), der lavede en kasse til sine kunstværker i miniformat. Kassen tog han med og viste frem alle steder.

Kassen kan du forvandle til dit helt eget atelier eller museum. Udstil kunstværkerne fra aktivitetsbogen eller billeder, du selv har klippet ud. Nu kan du som kunstmaleren og museumsinspektøren lave udstillinger og bestemme, hvordan værkerne skal hænges op i dit museum. Det er også dig, der bestemmer, hvem der skal se din udstilling. 

I Den Lille Kunstelskers aktivitetsbog finder du opgaver, lege og udfordringer, som du kan lave på egen hånd eller sammen med familie og venner. Aktivitetsbogen viser værker af professionelle kunstnere fra gamle dage og op til i dag. Kunstværkerne kan du også møde på nogle kunstmuseer i Midt- og Vestjylland.

This ArtKit and artbook is for you and your family. The inspiration for the box derived from the artist Marcel Duchamp (1887-1968). He had made a box for all his artworks in miniature. He brought thise box with him and showed it everywhere.

You can transform the box to a gallery or a museum. Exhibit for example the artworks from the activity book or the paintings you have cut out. As the artist or the curator you can make exhibitions and decide for yourself, how the artwork must be shown at your museum. You can also decide, to whom your exhibition should be presented.

In ‘The Little Art Lover's activity book you will find tasks, games and challenges to make on your own or with family and friends. The activity book shows works by professional artists from the past and up till today. You can also see the artworks at art museums in the central and western part of Jutland.

SE FILM
WATCH MOVIE